Contact us
Contact:Yuan Xiaoming ,Liu Xiaohui
Phone:+86-27-68756990
Fax:+86-27-68754199
Email:recruit@whu.edu.cn
Copyright @ Human Resources Department, Wuhan University Address: Wuhan University, Wuhan, Hubei Province, P.R.China. Post:430072